Osebna izkaznica

Firma: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Firma skrajšano: SIJ d.d.
Sedež:  Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 242 98 00
Telefaks: +386 (0)1 242 98 55
Spletni naslov: www.sij.si
Elektronski naslov:  info@sij.si
Matična številka: 5046432
Davčna številka: SI51018535
Transakcijski račun: IBAN: SI56 0292 3001 1615 017
Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Št. vpisa v sodni register: Srg. 1240/90, štev. vložka 1/3550/00
Osnovni kapital družbe:  145.266.065,76 EUR

stavba sij7 ih 5Irena Herak sept. 2014 1