Pritožbeni postopek in žvižgaštvo

Pritožbeni postopek Skupine SIJ omogoča članom skupnosti, organizacijam, zaposlenim in drugim zainteresiranim, da prijavijo resnične ali domnevne pomisleke, kršitve in nepravilnosti s ciljem, da jih odpravimo.

Pritožbe rešujemo po postopku, določenem v Pravilniku o pritožbenem postopku Skupine SIJ za sistematično sprejemanje, preiskovanje, odzivanje in zaključevanje pritožb na pravočasen, pošten in dosleden način.

Preprečevanje nepravilnega ravnanja je v našem interesu, interesu naših sodelavcev, poslovnih partnerjev, lokalnih skupnosti in vseh drugih organizacij, skupin in posameznikov, ki lahko vplivajo na naše poslovanje ali poslovanje skupine vpliva nanje in na naše medsebojne poslovne, sosedske in druge odnose.

Zaposleni, ki v dobri veri prijavijo kršitve zakonov, kodeksa ravnanja ali drugih notranjih pravil in predpisov, zaradi svojih dejanj ne bodo deležni povračilnih ukrepov ali kakršnih koli negativnih posledic.

 

Poti za vložitev pritožbe

Pritožbeni postopek sproži pritožnik, ki je lahko kdorkoli. Svojo pritožbo naslovi na pooblaščenca za prejem pritožb, za kar sta na voljo dve poti:

 - e-poštni naslov: pritozbe@sij.si

 - po pošti na naslov: Pooblaščenec za prejem pritožb, SIJ d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, z oznako ZAUPNO.

 

Vsebina pritožbe

V pritožbi je treba razkriti ime, priimek in kontakt pritožnika, da lahko pooblaščenec, ki pritožbo sprejme, pritožnika po potrebi pozove k dopolnitvi (kar je pogosto nujno, da se lahko pritožba učinkovito obravnava) ter obvešča o postopku in izidu.

Pritožba je primerna za obravnavo, če vsebuje dovolj dejstev, da je navedbe mogoče preveriti. Če jih ni mogoče preveriti, pooblaščenec pritožnika pozove k dopolnitvi pritožbe.

 

Možni razlogi za pritožbo

Posamezniki, podjetja, skupine in posamezniki se lahko pritožijo zaradi kakršnihkoli kršitev, nepravilnosti, dilem glede pravilnosti, ki jih zaznajo pri družbah Skupine SIJ, predvsem pa zaradi:

-          kršitev politik družbe in etičnega kodeksa,

-          kršitev zakona ali kolektivne pogodbe s strani delodajalca, zaposlenih ali dobaviteljev,

-          kršitev določil splošnih aktov družbe,

-          kršitev in nepravilnosti v procesih, ki se ne razrešijo interno,

-          kršitev etičnega kodeksa dobaviteljev Skupine SIJ,

zlasti v primerih, kot so:

-          diskriminacija na delovnem mestu ali pri poslovanju delodajalca ali njegovih dobaviteljev,

-          pomanjkljivosti v zvezi z varstvom pri delu, varstvom okolja, varstvom osebnih podatkov,

-          neskladnosti s standardi vodenja, ki se ne morejo rešiti znotraj samega sistema,

-          sum korupcije, goljufije, poneverbe, konflikt interesov pri sprejemanju odločitev,

-          mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu, spolno in drugo nadlegovanje,

-          nedostojne disciplinske prakse, prisilno delo,

-          delo otrok in mladostnikov,

-          kršitev drugih človekovih in delavskih pravic.

 

Neodvisnost in odločanje komisije

Za razreševanje pritožb in neoviran potek postopka je vodstvo Skupine SIJ imenovalo desetčlansko komisijo, od tega pet rednih članov in pet članov namestnikov. Gre za strokovnjake s pravnega področja, kakovosti, trajnosti in korporativnega vodenja, logistike, proizvodnje, komuniciranja, kadrov itd.

Komisija je neodvisna in zavezana k zaupnosti in molčečnosti, oblikovala pa bo zavezujoče ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in kršitev.

Pri svojem delu so člani komisije neodvisni od svojih nadrejenih in vodstva. Od njih nihče ne sme more zahtevati podatkov o zadevah, ki jih obravnava komisija. Podatki o pritožniku in pritožbi so zaupni, člani komisije pa se s posebno izjavo zavežejo, da zaupnih podatkov ne bodo razkrivali nikomur, ki ni udeležen v pritožbenem postopku.

 

Rok obravnave pritožb

V roku 3 delovnih dni po prejemu vaše pritožbe boste obveščeni o uvedbi postopka.

Če vaša pritožba ne bo primerna za obravnavo, boste v roku 5 delovnih dni od prejema pozvani, da jo ustrezno dopolnite.

Vašo pritožbo bomo obravnavali brez odlašanja in vas bomo v primeru, če bo v postopku prišlo do nepredvidenih zastojev, o tem obvestili.

 

ŽVIŽGAŠTVO

Ste se v delovnem okolju seznanili s potencialnimi kršitvami?
Skupina SIJ se zaveda pomena etičnega in zakonitega poslovanja in vas spodbuja, da zaznane kršitve sporočite po notranji poti za prijave, saj bo na ta način mogoče prijave učinkovito obravnavati ter napake in kršitve hitro odpraviti.
Podate lahko prijavo kršitev kateregakoli predpisa, ki ste jo zaznali v svojem delovnem okolju. Prijavo morate podati najkasneje pred potekom dveh let po prenehanju kršitve s klikom na naslov www.faceup.com/c/1vxooq72.

Kršitve so primeroma lahko:

  • kršitve predpisov s področja delovnih razmerij;
  • kršitve prepovedi diskriminacije;
  • korupcija;
  • podkupovanje;
  • kršitve finančnih predpisov;
  • kršitve okoljskih predpisov;
  • kršitve davčnih predpisov;
  • kršitve predpisov za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma;
  • kršitve predpisov s področja javnega zdravja;
  • kršitve predpisov za zaščito potrošnikov.