OBJAVA INFORMACIJE O NOVI IZDAJI TRAJNOSTNIH OBVEZNIC

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

 

 Objava informacije o novi izdaji trajnostnih obveznic

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) obvešča javnost, da je v skladu s Predstavitvenim dokumentom in na podlagi Sklepa o izdaji obveznic z oznako SIJ8 z dne 13. 10. 2023 izdala 3-letne trajnostne obveznice z oznako SIJ8 v skupni nominalni višini 19 milijonov EUR in s 7,0-odstotnim letnim kuponom.

Trajnostne obveznice so bile dne 2. 11. 2023 izdane v nematerializirani obliki z oznako SIJ8 z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.o.o., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Izdajatelj bo pripravil prospekt za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu na Ljubljanski borzi d.d., Ljubljana in pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vložil zahtevo za potrditev prospekta. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo trajnostne obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je izdajatelj pooblastil Novo Ljubljansko banko d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

 

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 2.11.2023